Suresh Prabhu
2015 TEDxGateway, DEC 2018
Suresh Prabhu
Prashant Warier
DEC 2018
Prashant Warier
Seema Bansal
DEC 2018, Education, Think / Re-Think
Seema Bansal
Shri. Raghu Rai
DEC 2018, Explore, Photography
Shri. Raghu Rai
Shahnaaz Khan
DEC 2018
Shahnaaz Khan
Sameep Padora
DEC 2018
Sameep Padora
Shantha Rau Barriga
DEC 2018
Shantha Rau Barriga
Shabana Basij -Rasikh
DEC 2018
Shabana Basij -Rasikh
Gitanjali Rao
DEC 2018, Prodigy
Gitanjali Rao
Ameenah Gurib-Fakim
DEC 2018
Ameenah Gurib-Fakim
Tom Wujec
DEC 2018
Tom Wujec
Parag Khanna
DEC 2018, Policy, Think / Re-Think
Parag Khanna
Mihir Shah
DEC 2018, Health
Mihir Shah
Harssh A Poddar
DEC 2018, Think / Re-Think
Harssh A Poddar
Haaziq Kazi
DEC 2018, Prodigy
Haaziq Kazi
Levon Biss
DEC 2018, Explore, Photography
Levon Biss
Madhumita Murgia
DEC 2018
Madhumita Murgia
Maati Baani
DEC 2018
Maati Baani
Rives
DEC 2018
Rives
Govindraj Ethiraj
DEC 2018
Govindraj Ethiraj
Dr. Binish Desai
DEC 2018
Dr. Binish Desai
Dnyaneshwar Bodke
DEC 2018
Dnyaneshwar Bodke
Dhruv Patel
DEC 2018
Dhruv Patel
Ralph Simon
DEC 2018
Ralph Simon
Ananda Shankar Jayant
DEC 2018
Ananda Shankar Jayant
AnDa Union
DEC 2018
AnDa Union
Lydian Nadhaswaram
DEC 2018
Lydian Nadhaswaram
Shayaan Udeshi
DEC 2018
Shayaan Udeshi
Tao Issaro
DEC 2018
Tao Issaro
Eldar Blau
DEC 2018
Eldar Blau